اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/25
کل خالص ارزش دارائی ها 3,096,322,669,172 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 242,468,494 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 242,468,494 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 244,146,652 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 12,770

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/04/27

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان پاداش سرمايه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فاطر

مدیر ثبت:

كارگزاري بورسيران

مدیران سرمایه گذاری:

هاشم فتح آبادي، پوريا تسليميان، مهديس تقوي

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي شراكت