جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,575,707 95.49 4,864,107 96.59 5,976,272 95.85 6,817,780 97.73
اوراق مشارکت 5,713 0.35 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 6,834 0.41 100,227 1.99 183,743 2.95 81,979 1.18
واحد صندوق
سایر دارایی ها 60,851 3.69 62,927 1.25 49,989 0.8 33,778 0.48
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 723,299 43.83 2,121,258 42.12 2,525,493 40.51 2,890,645 41.44