جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,703,649 95.62 6,817,483 96.55 7,929,655 97.35 8,607,144 95.99
اوراق مشارکت 5,608 0.31 351 0 1,032 0.01 9,752 0.11
سپرده بانکی 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 9,276 0.52 145,887 2.07 87,357 1.07 226,974 2.53
واحد صندوق 1 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 57,230 3.21 47,726 0.68 43,638 0.54 34,644 0.39
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 737,567 41.4 2,292,654 32.47 3,511,555 43.11 3,990,805 44.51