بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,360,969 95.37 2,593,651 95.94 2,723,504 94.6 2,885,263 93.16
اوراق مشارکت 3,951 0.28 10,441 0.39 9,851 0.34 43,769 1.41
سپرده بانکی 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 2,088 0.15 12,573 0.47 27,277 0.95 55,259 1.78
سایر دارایی ها 60,098 4.21 86,704 3.21 118,356 4.11 112,706 3.64
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 627,348 43.96 1,274,543 47.15 1,374,676 47.75 1,400,836 45.23