جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/03/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 3,338,153 95.67 3,328,112 98.58 3,125,962 98.92 3,097,532 98.62
اوراق مشارکت 4,853 0.14 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 178 0.01 5,500 0.16 12,012 0.38 17,447 0.56
وجه نقد 33,855 0.97 6,711 0.2 3,297 0.1 12,534 0.4
واحد صندوق 1 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 55,485 1.59 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 56,758 1.63 35,613 1.05 18,795 0.59 13,427 0.43
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,541,900 44.19 1,659,040 49.14 1,576,679 49.89 1,543,552 49.14